Verkstadens reparationsvillkor

Verkstaden åtar sig:

  • Utföra tjänsten fackmässigt
  • Med omsorg ta tillvara kundens intressen
  • Samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt
  • Tillhandahålla det material som behövs

Avrådande

Verkstaden är skyldig att avråda från de uppdrag som inte är till rimlig nytta för kunden, t.ex. när priset för reparationen överstiger hälften av fordonets marknadsvärde. Om kunden ändå önskar att få uppdraget utfört ska detta antecknas på arbetsordern. Om det först under reparationens gång visar sig att reparationen inte kommer till rimlig nytta för kunden ska verkstaden avbryta arbetet och begära kundens anvisningar.

Tilläggsarbete

Om det uppstår behov av att arbete, som inte omfattas av det ursprungliga uppdraget, men som p.g.a. sitt samband med uppdraget är lämpligt att utföra samtidigt, ska kundens anvisning inhämtas. I de fall som kunden inte kan nås inom skälig tid får verkstaden ändå utföra tilläggsarbetet om priset är lågt i förhållande till det ursprungliga avtalade priset eller om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få tilläggsarbetet utfört. Om kunden inte kan nås är verkstaden ändå skyldig  att utföra ett tilläggsarbete om arbetet inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för kunden. För ett tilläggsarbete har verkstaden rätt till ett pristillägg som är skäligt med hänsyn till tilläggsarbetets art, omfattning och utförande, normalt högst 15 % av priset för det ursprungligen avtalade arbetet, dock högst 3.000 kr. Har kunden angivit ett högsta pris får det inte överskridas, om inte verkstaden kan göra sannolikt att en ny överenskommelse har träffats.

Klagomål

Klagomål hanteras av kvalitetsansvarig eller tekniskt ansvarig, enl. ”Handhavande av klagomål”, Kvalitetsmanual, Ackrediterad Verkstad.

Tvist

Om tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand, kan en konsument vända sig till den kommunala konsumentvägledningen, sin motororganisation eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).